Skip to main content

https://publicguardian.blog.gov.uk/2024/02/13/your-questions-answered-attorneys-witnesses-and-certificate-providers/

Your questions answered: attorneys, witnesses and certificate providers

Posted by: , Posted on: - Categories: Attorneys, FAQs, LPA, Your questions answered

[English] - [Cymraeg]

Image reads Attorneys, witnesses and certificate providers

We receive thousands of phone calls each week from people looking for help and information on the lasting power of attorney (LPA) process. This blog series answers your questions by breaking down the different stages of your LPA journey.   

Here we look at common questions about attorneys, witnesses and certificates providers. See also:

Completing forms

Includes signing forms in order

Payments and fees

Includes cheques and applying for remissions and exemptions

Using your LPA

Includes reference numbers, activation keys and access codes

Reporting and making changes to your LPA

Includes reporting a death and changing address 

 

Can anyone be an attorney? 

Yes, as long as the person is aged 18 or over and able to understand the responsibility of becoming an attorney. 

If you’re looking for someone to help with your finances, consider someone with a good history of managing money. If that person has been declared bankrupt, they won’t be able to act as a property and finance attorney but may still be able to act as a health and welfare attorney. 

You should always choose people you trust. They could be a friend or family member or you can also appoint a professional such as a solicitor to be your attorney. 

A professional will usually charge for their time. Speak to them about any charges beforehand.  

 

If I live abroad, can I still have an LPA? 

If you are the donor and live outside England or Wales, there may be complications and you might wish to seek independent legal advice. For example, there is a ‘habitual residency test’ which usually means that the donor will need to have property or assets in England and Wales for a Property and Financial Affairs LPA to be effective. 

 

I want to appoint a family member as an attorney, but they live abroad. Can I still appoint them? 

Your attorney does not need to live in the UK or be a British citizen.  

In order to create the LPA all attorneys must sign the LPA document in person, in black pen and then have a witness sign the document too. 

If your attorney lives abroad, you’ll need to post the LPA forms to them to sign and have them posted back to you. 

Once they’ve been signed and registered your attorney can act from anywhere in the world. However, when appointing your attorneys, make sure you’re clear on how you want them to act, especially if one lives in a different country, as it could cause practical issues later.  

 

Who can witness an LPA? 

A donor’s signature must be witnessed by: 

 • someone aged 18 or over 
 • not a named attorney or replacement attorney 

An attorney’s signature must be witnessed by: 

 • someone aged 18 or over 
 • who is not the donor  

Attorneys or replacement attorneys can witness each other’s signature but not the donor’s. Signatures can’t be witnessed online and must be done in person. 

 

Who can be a certificate provider for my LPA?

A Certificate Provider must: 

 • not be related to the donor or attorney(s) 
 • be aged 18 or over 
 • have known the donor well for at least two years 
 • Not be classed as an employee or employer of the donor or attorney(s) 

They sign the LPA after the donor and the donor’s witness. Their role is to make sure the donor can understand independently what they are signing and is not being forced into doing it. Ideally a certificate provider will speak to the donor separately and privately before signing and witnessing the document. 

The certificate provider could also be a professional - someone with the skills to know if the donor is able to make the decision to make an LPA. For example: 

 • a registered healthcare professional, such as the donor’s GP 
 • a solicitor, barrister or advocate 
 • a registered social worker 
 • an independent mental capacity advocate  

You can read more about certificate providers on ‘A guide to making your lasting power of attorney (LPA)’.

 

 

[English] - [Cymraeg]

atwrneiod, tystion a darparwyr tystysgrif

Rydyn ni’n cael cannoedd o alwadau ffôn bob wythnos gan bobl sy’n chwilio am help a gwybodaeth ynghylch llawer o wahanol bethau. Mae’r gyfres hon o flogiau’n ateb eich cwestiynau drwy ddadansoddi gwahanol gamau eich taith Atwrneiaeth Arhosol.

Yma rydym yn edrych ar gwestiynau cyffredin ynghylch atwrneiod, tystion a darparwyr tystysgrifau.Gweler hefyd:

Llenwi ffurflenni

Yn cynnwys llofnodi ffurflenni mewn trefn

Taliadau a ffioedd

Yn cynnwys sieciau a gwneud cais am ostyngiadau ac esemptiadau

Defnyddio eich LPA

Yn cynnwys cyfeirnodau, allweddi ysgogi a chodau mynediad

Adrodd a gwneud newidiadau i’ch LPA

Yn cynnwys rhoi gwybod am farwolaeth a newid cyfeiriad

 

Oes modd i unrhyw un fod yn atwrnai?

Oes, cyn belled â bod yr unigolyn yn18 oed neu’n hŷn ac yn deall y cyfrifoldeb o fod yn atwrnai.

Os ydych chi’n chwilio am rywun i helpu gyda’ch materion ariannol, ystyriwch rywun sydd â hanes da o reoli arian. Os ydy’r unigolyn hwnnw wedi cael ei wneud yn fethdalwr, ni fydd yn gallu gweithredu fel atwrnai eiddo ac arian, ond bydd efallai y bydd yn dal yn gallu gweithredu fel atwrnai iechyd a lles.

Dylech bob amser ddewis pobl yr ydych yn ymddiried ynddynt. Gallent fod yn ffrind neu’n aelod o’r teulu neu gallwch hefyd benodi gweithiwr proffesiynol fel cyfreithiwr i fod yn atwrnai i chi.

Bydd gweithiwr proffesiynol fel arfer yn codi tâl am ei amser. Siaradwch â nhw am unrhyw gostau ymlaen llaw.

 

Os wyf yn byw dramor, a oes modd i mi gael LPA o hyd?

Os mai chi yw’r rhoddwr ac yn byw y tu allan i Gymru neu Loegr, efallai y bydd cymhlethdodau ac efallai y byddwch am geisio cyngor cyfreithiol annibynnol. Er enghraifft, ceir ‘prawf preswylio arferol’ sydd fel arfer yn golygu y bydd angen i’r rhoddwr gael eiddo neu asedau yng Nghymru a Lloegr er mwyn i LPA Eiddo a Materion Ariannol fod yn effeithiol.

 

Rydw i eisiau penodi aelod o’r teulu fel atwrnai, ond mae’n byw dramor. Oes modd i mi eu penodi?

Nid oes angen i’ch atwrnai fyw yn y DU na bod yn ddinesydd Prydeinig.

Er mwyn creu’r atwrneiaeth atodol rhaid i bob atwrnai lofnodi’r ddogfen LPA ei hun, gyda phin du a chael tyst i lofnodi’r ddogfen hefyd.

Os yw eich atwrnai’n byw dramor bydd angen i chi bostio’r ffurflenni LPA ato i’w llofnodi a sicrhau ei fod yn eu postio’n ôl atoch chi.

Ar ôl i’r ffurflenni gael eu llofnodi a’u cofrestru, bydd eich atwrnai yn gallu gweithredu o unrhyw le yn y byd. Fodd bynnag, wrth benodi eich atwrneiod, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwybod  sut rydych chi eisiau iddyn nhw weithredu, yn enwedig os yw un yn byw mewn gwlad wahanol, oherwydd gallai hyn achosi problemau ymarferol yn nes ymlaen.

 

Pwy sy’n cael bod yn dyst i atwrneiaeth arhosol?

Rhaid i lofnod y rhoddwr gael ei dystio gan:

 • rywun 18 oed neu hŷn
 • heb fod yn atwrnai a enwir nac yn atwrnai wrth gefn

Rhaid i lofnod yr atwrnai gael ei dystio gan:

 • rywun 18 oed neu hŷn
 • nad yw'n rhoddwr

Gall atwrneiod neu atwrneiod wrth gefn fod yn dyst i lofnod ei gilydd ond nid llofnod y rhoddwr. Ni ellir tystio i lofnodion ar-lein a rhaid gwneud hynny wyneb yn wyneb.

 

Pwy sy’n cael bod yn ddarparwr tystysgrif ar gyfer fy atwrneiaeth arhosol?
Rhaid i Ddarparwr Tystysgrif:

 • beidio â bod yn perthyn i’r rhoddwr neu’r atwrnai (atwrneiod),
 • bod yn 18 oed neu’n hŷn
 • wedi adnabod y rhoddwr yn dda ers o leiaf dwy flynedd
 • Peidio â chael eich ystyried yn gyflogai neu’n gyflogwr i’r rhoddwr neu’r atwrnai (atwrneiod)

Byddant yn llofnodi’r LPA ar ôl y rhoddwr a thyst y rhoddwr. Eu rôl yw sicrhau bod y rhoddwr yn gallu deall yn annibynnol yr hyn y mae’n ei lofnodi ac nad yw’n cael ei orfodi i’w wneud. Yn ddelfrydol, bydd darparwr tystysgrif yn siarad â’r rhoddwr ar wahân ac yn breifat cyn llofnodi a thystio’r ddogfen.

Gallai’r darparwr tystysgrif hefyd fod yn weithiwr proffesiynol – rhywun sydd â’r sgiliau i wybod a yw’r rhoddwr yn gallu gwneud y penderfyniad i wneud LPA. Er enghraifft:

 • gweithiwr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig, fel meddyg teulu’r rhoddwr
 • cyfreithiwr, bargyfreithiwr neu eiriolwr
 • gweithiwr cymdeithasol cofrestredig
 • eiriolwr galluedd meddyliol annibynnol

Mae rhagor o wybodaeth am ddarparwyr tystysgrif ar gael yma:

 

Ni allwn roi sylwadau ar geisiadau ac achosion penodol yma ac ni fyddwn yn cyhoeddi cwestiynau sy’n cynnwys gwybodaeth bersonol.

Gallwch gysylltu â ni ar: customerservices@publicguardian.gov.uk / 0300 456 0300.

Bydd yn help os bydd yr wybodaeth am yr LPA gennych wrth law er mwyn i ni allu eich helpu mor gyflym â phosibl. Mae rhestr o’r hyn i’w gynnwys ar gael yn y blog ‘adrodd a gwneud newidiadau i’ch LPA’.

 

We can’t comment on specific applications and cases here and won’t publish questions containing personal information.

You can contact customerservices@publicguardian.gov.uk / 0300 456 0300.

It will help to have your LPA information to hand so we can help you as quickly as possible. A list of what to include is available in the ‘reporting and making changes to your LPA’ blog.

Sharing and comments

Share this page

26 comments

 1. Comment by Rob Anderson posted on

  Beyond choosing people who you trust, and ideally who are also reliable at managing money, it would be good if the OPG provided more specific advice on the potential advantages (and/or risks) of appointing more than one attorney.

  Also, in what personal or other situations would using a registered professional as a certificate provider be recommended by the OPG? This is a really key choice that a donor has to make.

  • Replies to Rob Anderson>

   Comment by rebeccaparker1 posted on

   Hi Rob

   Thank you for your comment.

   There is more information on choosing attorneys and the role of a certificate provider in our LP12 guidance on gov.uk.

   OPG are unable to provide any advice on specific situations when a donor may decide to engage the services of a registered professional to act as a certificate provider. This is a personal decision for the donor.

   OPG Communications team

 2. Comment by Rob Anderson posted on

  I am very surprised that the advice on your Blog suggests the following expectation so loosely: "Ideally a certificate provider will speak to the donor separately and privately before signing and witnessing the document."
  Given the importance of not having the attorney present when the certificate provider discusses and forms a judgement about whether the attorney has been freely chosen by the donor, surely the recommendation could be much more direct here? For example:
  "Before signing and witnessing the document, the certificate provider should speak to the donor separately and privately. This is to assure themselves that the donor fully understands the powers and responsibilities they are giving to their attorney(s) and that they have freely chosen who their attorney(s) will be".

  • Replies to Rob Anderson>

   Comment by rebeccaparker1 posted on

   Hi Rob

   Thank you for your comment. We've provided a link to our certificate provider guidance within the answer to ‘Who can be a certificate provider for my LPA’, which addresses the topics you raised but thank you for your feedback, which we will take on board.

   OPG Communications team

 3. Comment by Gideon VIljoen posted on

  Hi, I'm hoping you can assist or point us in the right direction.
  My partner's father lives in Spain and has no assets (other than his UK-derived pensions) in the UK. As he is in his 80's, we feel he would benefit from having a LPOA. Should we get this process done from the UK or would it be advisable to action from Spain?
  Look forward to your response

  • Replies to Gideon VIljoen>

   Comment by rebeccaparker1 posted on

   Hi Gideon

   Thank you for your comment. If the donor lives outside England or Wales, there may be complications and you might wish to seek independent legal advice.

   OPG communications team

 4. Comment by Keith Windsor posted on

  I found this information on line:

  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211170/LPA112_property_and_financial_affairs_guidance.pdf

  It includes the following guidance in Chapter 3, About page 7:

  ! To avoid rejection of your LPA when
  applying to register …
  If you do not want any people to be told when your LPA
  is registered, you must have two certificate providers
  – one to complete part B and the second to complete
  continuation sheet B (for guidance on certificate providers
  see page 30).

  I called the OPG this morning and was told that this is not correct, that if I do not choose to notify anyone, I do not need a second Certificate Provider.

  Which is correct, the online information or the telephone response?

  If the information is wrong, then it should be taken offline to avoid confusion.

  Thank you

  • Replies to Keith Windsor>

   Comment by rebeccaparker1 posted on

   Hi Keith,

   Thank you for your comment and for bringing this to our attention.

   To confirm, there is no longer a requirement to have two certificate providers.

   We apologise for the confusion and our team is removing the old guidance.

   You can read more about certificate providers on 'A guide to making your lasting power of attorney (LPA)’..

   OPG Communications Team

 5. Comment by P Smith posted on

  Me and my husband are attorneys to my mothers Lasting Power of Attorney can we witness each others signature?

  • Replies to P Smith>

   Comment by rebeccaparker1 posted on

   Hello,

   Yes. Attorneys or replacement attorneys can witness each other's signatures. This is explained in more detail in the 'who can be a witness?' question above.

   OPG communications team

 6. Comment by Gloria Lynn Jones posted on

  I am making a lasting power of attorney. My husband and my son will be the attorneys. Can they witness each others signature?

  • Replies to Gloria Lynn Jones>

   Comment by rebeccaparker1 posted on

   Hello Gloria,

   Yes. Attorneys or replacement attorneys can witness each other's signatures. This is explained in more detail in the 'who can be a witness?' question above.

   OPG communications team

 7. Comment by Julie Dalton posted on

  My parents progressed LPA paperwork with a solicitor 10 years ago. It has only just come to light that these were not registered. We have the signed original copies, the solicitor has advised these remain valid for registering now. Can you confirm paperwork and signatures this old will be accepted by you?

  • Replies to Julie Dalton>

   Comment by rebeccaparker1 posted on

   Hi Julie

   Unfortunately, we can’t comment on specific application questions on here.

   Please contact the customer service team: customerservices@publicguardian.gov.uk / 0300 456 0300.

   OPG communications

   • Replies to rebeccaparker1>

    Comment by Julie Dalton posted on

    Thanks for the response but I am not asking a question about specific application. I am asking if the court will accept paperwork complete 10 years ago. Solicitors suggest as all paperwork is signed and ready to go it is a legal binding document.

    I am asking a general question: will the court accept applications this old?

    • Replies to Julie Dalton>

     Comment by rebeccaparker1 posted on

     Hi Julie,

     Due to us needing more details to support your enquiry, please contact our customer service team: customerservices@publicguardian.gov.uk / 0300 456 0300.

     It will help to have your LPA information to hand so we can help you as quickly as possible.

     OPG communication team

 8. Comment by Marilyn Francis posted on

  I have paid & printed our POA online,
  When going thru the sheets there are continuation sheets 3 on P&F & H&F for my husband ONLY, I don’t know why as I completed all forms identical to mine, he is capable of signing as a donor. I be Grateful if you could advise me please .

 9. Comment by Judy Bird posted on

  Can an attorney's spouse witness their signature? And, do the 2 attorneys have to sign & date in a specific order?

  • Replies to Judy Bird>

   Comment by rebeccaparker1 posted on

   Hi Judy,

   An attorney’s spouse can witness their signature if they are over the age of 18 and not the donor.

   LPA forms must be completed in a specific order, for more information please see our ‘Signing forms’ guidance on GOV.UK.

   OPG communications team

 10. Comment by Jane Elday posted on

  I have nominated 3 attorneys can the person who signs the certificate provider form also witness the 3 attorneys signature?
  Many thanks Jane

  • Replies to Jane Elday>

   Comment by rebeccaparker1 posted on

   Hi Jane

   Yes. A certificate provider can be a witness if they are over the age of 18 and not the donor.

   LPA forms must be completed in a specific order, for more information please see our ‘Signing forms’ guidance on GOV.UK.

   OPG communications team

 11. Comment by CLOW posted on

  I have been asked to act as attorney for my mother's LPA. Can my wife witness my signautre when I sign as attorney?

  • Replies to CLOW>

   Comment by rebeccaparker1 posted on

   Hi,

   An attorney’s spouse can witness their signature if they are over the age of 18 and not the donor.

   LPA forms must be completed in a specific order, for more information please see our ‘Signing forms’ guidance on GOV.UK.

   OPG communications team

 12. Comment by Bryan posted on

  Hi I am about to complete my LPI paper work As my Daughter lives in France is it ok for her to sign her form in France and have it witnessed over there.
  Which will be different to the witness I have in England.

  I have two attorney.

  • Replies to Bryan>

   Comment by rebeccaparker1 posted on

   Hi Bryan,

   If your daughter lives abroad, you’ll need to post the LPA forms to them to sign and have them posted back to you.

   Yes, your daughter can have a different witness. A witness must be over the age of 18 and not the donor.

   OPG Communications Team